routing

Routing - ניתוב שלוחה (למערכת אחרת, למספר טלפון, לכמה מספרים ביחד, ל1800 לIP)

מתוך ימותפדיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סוג השלוחה ניתוב שיחה[עריכה | עריכת קוד מקור]

type=routing

לאיזה מספר לחייג ישנם כמה אופציות לאיזה מספר/ים לחייג.

א. ניתוב למספר בודד. ב. בחירה לאיזה שלוחה לנתב, כאשר כל שלוחה מנתבת למספר כלשהי. ג. ניתוב לכמה מספרים ביחד (שכאשר הראשון עונה, השיחה מפסיקה לצלצל לכולם). ד. ניתוב לכמה מספרים, בסדר מסוים, ועם הגבלת כמות. ה. ניתוב לכל מספר שמקישים (וכן הגדרת חיוג מקוצר).


ניתוב למספר בודד באם רוצים שהשיחה תנותב תמיד שלמספר מסוים, יש להגדיר

type=routing
routing_to_phone=0581234567

כאן בדוגמה, המערכת תנתב מיידית לטלפון 0581234567.


ניתוב לכמה מספרים - מבוא

בכל שאר סוגי הניתוב משתמשים בכמה מספרים, וע"כ בכל המקרים האלו יש להגדיר את רשימת המספרים שאליהם תרצו לנתב. את המספרים מגדירים כך

routing1=0501111111
routing2=0523333333
routing3=0533133333
routing4=0548444444

ובנוסף יש להגדיר את סוג הניתוב המרובה

בחירה לאיזה שלוחה לנתב, כאשר כל שלוחה מנתבת למספר כלשהי. ברירת מחדל מבקש להקיש את מספר השורה אליו נרצה לנתב, M1039 "אנא הקישו את מספר השלוחה לניתוב וסולמית", וכאשר מקישים מקש כלשהי המערכת תנתב למספר המוגדר על מקש זה. לפי הדוגמה הנ"ל: אם יקישו על מקש 1 המערכת תנתב למספר 0501111111, אם יקישו על מספר 2 המערכת תנתב למספר 0523333333, וכן הלאה.

דוגמה להגדרה של שלוחה כזו

type=routing
routing1=0501111111
routing2=0523333333

אם יש יותר מעשר נציגים, ניתן להגדיר את ההגדרה הבאה

digits=2

ואז המערכת תחכה שהמאזין יקיש 2 מקשים, וכן הלאה.

בנוסף ברירת מחדל הקשה על כוכבית מחזיר לתפריט הראשי, והקשה על סולמית מחזיר לשלוחה הקודמת, אם רוצים לשנות ניתן להגדיר

root=9

כאן בדוגמה מוגדר שהקשה על 9 יחזיר לשלוחה הראשית.

up=7

כאן בדוגמה מוגדר שהקשה על 7 מחזיר לשלוחה הקודמת.


ניתוב למספר בודד אם רוצים באופן זמני להגדיר שכל השיחות יופנו למספר אחד מהרשימה, ניתן להוסיף את השורה

routing_start=1

כאן בדגמה ינתב מייד לשורה 1, כלמר למספר 0501111111.

דוגמה להגדרה כזו

type=routing
routing_start=1
routing1=0501111111
routing2=0523333333

כאן בדוגמה גם אם יש רשימה של מספרים, יעביר תמיד לשורה 1.


ניתוב לכמה מספרים ביחד (שכאשר הראשון עונה, השיחה מפסיקה לצלצל לכולם). בכדי שהשיחה תנותב לכמה מספרים ביחד, יש להוסיף את השורה

routing_multiple=yes

ובנוסף להוסיף גם לאיזה שורות לנתב, כאשר ביניהם מפריד פסיק

routing_multiple_numbers=1,3

דוגמה לשלוחה כזו

type=routing
routing_multiple=yes
routing_multiple_numbers=1,3
routing1=0501111111
routing2=0523333333
routing3=0533133333
routing4=0548444444

כאן בדוגמה ינתב מייד לשורה 1 ולשורה 3, כלומר למספר 0501111111 ולמספר 0533133333, והראשון שיענה לשיחה, זה יפסיק לשני.


ניתוב לכמה מספרים, בסדר מסוים, ועם הגבלת כמות. אם רוצים שהשיחה תנותב לפי הסדר, וכן יוכלו להגדיר כמה מספרים לנתב לכל מספר (לדוגמה כאשר כל מספר הוא בעצם מוקד עם כמה נציגים שעונים, ורוצים שכמות השיחות המופנות למספר הזה יהיה רק ככמות הנציגים שעונים), יש להוסיף את השורה

routing_count=yes

ובנוסף חובה להגדיר לכל מספר עד כמה אנשים להפנות למספר זה, וזאת ע"י השורה

routing_count_1=5

כאן בדוגמה למספר 1, המערכת תעביר 5 שיחות, ואחר כך המערכת יתחיל להעביר שיחות למספר השני.

במקרה שכל המוקדים תפוסים (כלומר המערכת כבר העבירה לכל מוקד, את מקסימום השיחות שניתן להעביר, ועדיין אף אחד לא ניתק), המערכת תבצע כל 3 שניות, בדיקה האם יש מוקד שהתפנה, וא"כ תעביר אליו את השיחה. אם רוצים ניתן להוסיף לשלוחה קבצי שמע, ואת זה ישמעו במהלך ההמתנה למוקד פנוי (שימו לב! לא מדובר כאן על מוזיקה בהמתנה ששומעים עד שנציג עונה, אלא קבצי שמע ששומעים עד שמתפנה מוקד). את קבצי השמע מוסיפים לשלוחה כמו שלוחה רגילה, 000, 001, 002,....., במקרה ששמו קבצים, המערכת תבצע בדיקה בין קובץ לקובץ האם כבר התפנה מוקד (ולכן מומלץ שהקבצים לא יהיו מידי ארוכים, (ניתן לעשות קבצים באורך של 3 שניות...), כך שהמערכת תבצע את הבדיקה על מוקד פנוי בתכיפות).

דוגמה לשלוחה המוגדרת כנ"ל.

type=routing
routing_count=yes
routing1=0501111111
routing_count_1=5
routing2=0523333333
routing_count_2=7

כאן בדוגמה המערכת תנתב קודם 5 שיחות לשורה 1 כלומר למספר 0501111111, ואח"כ תנתב 7 שיחות לשורה 2 כלומר למספר 0523333333.


ניתוב לכל מספר שמקישים (וכן הגדרת חיוג מקוצר). אם רוצים שבנוסף יוכלו גם להקיש כל מספר ושהשיחה תנותב למספר שהקישו (והשורות המוגדרות יהפכו לחיוג מקוצר), ניתן להוסיף את השורה

routing_any_phone=yes

<color=#FF0000>זהירות! בשלוחה כזו כל אחד יכול להתקשר לכל מספר.</color>

דוגמה לשלוחה כזו

type=routing
routing_any_phone=yes
routing1=0501111111
routing2=0523333333

כאן בדוגמה יצטרכו להקיש את המספר המלא להתקשר, וכן יוכלו להקיש 1 וסולמית ואז יתקשר לשורה 1 כלומר למספר 0501111111, או 2 וסולמית ויחייג לשורה 2 כלומר למספר 0523333333.


<size=150>הגדרות כלליות לשלוחת ניתוב </size>

במודול ראוטינג, ניתוב שיחה לכל מספר הינה בעלות של יחידה לדקה (נמדד בשניות), למעט כאשר השיחה מנותבת ל 1800 שזה חיוג חינם.


מוזיקה בהמתנה אם רוצים, ניתן לשנות את המוזיקה בהמתנה ע"י ההגדרה

music_on_hold=

ויש לשים את שם המוזיקה.

ניתן לשלוח לשירות הלקוחות מוזיקה בהמתנה כדי שתוכלו להגדיר זאת בקו, להלן כמה סוגים שכבר מובנות בקו.

לחילופין ניתן להגדיר שלא יהיה מוזיקה, אלא צליל חיוג רגיל, וזאת ע"י ההגדרה

music_on_hold=no

מוסיקה מובנת שימו לב!, הזכויות שמורות לחברת ימות המשיח. אם יהיה ביקוש נוסיף שירים נוספים לספריית המוסיקה לבחירה.

צמאה מוסיקה בלבד

music_on_hold=ztomao

מוסיקה עם הודעה "שיחתכם חשובה לנו"

music_on_hold=ztomao+patiach

מוסיקה וואקלית לשלושת השבועות

music_on_hold=Vocal


זיהוי שיחה ניתן להגדיר את זיהוי השיחה היוצאת בארבעה אופציות. ברירת מחדל השיחה מנותבת עם מספר המחייג, כאשר המערכת מוסיפה את המספר 1 אחרי הספרה הראשונה, (ובמספר נייח מוסיפה את המספרים 16). לדוגמה באם המספר 0533133333 חייג למערכת והוציא השיחה, מי שיקבל את השיחה, יראה על הצג שמספר 01533133333 מחייג (ובאם המספר שחייג למערכת היה מספר 025001111, יראו על הצג שיחה ממספר 01625001111). ברירת מחדל כאילו מוגדר כך

routing_your_id=add01

אם רוצים שהזיהוי יהיה המספר שמחייג וללא כל תוספת יש להגדיר

routing_your_id=no01

אם רוצים שיופיע מספר המערכת יש להגדיר

routing_your_id=did

לתשומת ליבכם! המספר שיופיע זה מספר המערכת הראשית.

לחילופין ניתן להגדיר מספר מיוחד שיהיה הזיהוי

routing_your_id=special.0501234567

בדוגמה כאן הזיהוי שיופיע על הצג יהיה 0501234567.

שימו לב!, הגדרה זו תעבוד רק במספרים משניים של המערכת, וכן ניתן לבקש מהשירות הלקוחות להוסיף מספרים נוספים שיוכלו להגדיר במיוחד.


הודעה בצד העונה לפני התחלת השיחה ניתן לעשות שמקבל השיחה ישמע הודעה לפני התחלת השיחה, וזאת ע"י ההגדרה

routing_answer_play=yes

ההודעה המושמעת היא M1692 ברירת מחדל זה גינגל של ימות המשיח כמובן שתוכלו להחליף להודעה משלכם על ידי החלפת ההודעה

לתשומת לבכם, מומלץ בהודעה להשאיר 2 שניות רווח בהתחלה ורק לאחר מכן לשים את ההודעה שלכם, (2 שניות זה הזמן של העניה ומרווחים בין חברות התקשורת) אורך ההודעה לא מומלץ מעל 7 שניות כי גם ככה אנשים מחכים בצד השני של הקו.


תפריט האם לקבל את השיחה או לדחותה ניתן להגדיר שהעונה לשיחה יהיה לו תפריט האם לקבל את השיחה או לדחות אותה, ע"י ההגדרה

routing_answer_tfr=yes

ואז כאשר עונים לשיחה יהיה תפריט, M1693 "שיחה זו מועברת אליכם באמצעות הפלטפורמה הטכנולגית של ימות המשיח, לקבלת השיחה הקישו 1, לדחיית השיחה הקישו 2"

באם העונה דחה את השיחה, המאזין חוזר לתפריט. אם רוצים שיילך לשלוחה אחרת, ניתן להגדיר

routing_answer_tfr_hangup_goto=/1

כאן בדוגמה ילך לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית.

יתן לראות לוג של מי ענה ומי דחה - בתוך התיקיה של החיוג בקובץ LogRoutingAnswerTfr וכן בתיקית LOG בקובץ LogRoutingAnswerTfr


הגבלת זמן ההמתנה ניתן להגביל את זמן ההמתנה, וזאת ע"י ההגדרה

routing_end_time=20

כאן בדוגמה זמן ההמתנה יהיה 20 שניות.

אחרי הזמן הנ"ל המאזין יסיים בשלוחה.


הקלטת השיחה ברירת מחדל מקליט את כל השיחות, אם רוצים שלא יקליט יש להגדיר

routing_record=no

שליחת השיחות למייל ברירת מחדל השיחות נשלחות למייל, אם רוצים שלא ישלח, יש להגדיר

routing_email_send=cancel

האימיל אליו נשלחים השיחות הוא האימייל המוגדר במערכת, אם רוצים שיישלח למייל אחר ניתן להגדיר

routing_email_address=ddd@gmail.com

כאן בדוגמה יישלח למייל ddd@gmail.com

ברירת מחדל השם שכתוב במייל הוא השם שכתוב כשם בעל המערכת, אם רוצים שיהיה כתוב שם אחר יש להגדיר

routing_email_name=אברהם


מקש לניתוק לסיום השיחה ניתן להגדיר שאם מקישים על כוכבית אז השיחה מסתיימת. להגדרה שמי שחייג יכול להקיש כוכבית

routing_ok_allow_caller_hangup=yes

להגדרה שמי שקיבל את השיחה יכול להקיש כוכבית.

routing_ok_allow_callee_hangup=yes


להישאר על הקו בסיום שיחה כאשר השיחה מסתיימת, או ע"י שאחד הצדדים מנתק את השיחה, או ע"י הקשת כוכבית וכנ"ל, ברירת מחדל שני הצדדים מתנתקים, אם רוצים שמי שחייג מהמערכת, לא יתנתק, אלא ימשיך וייצא מהשלוחה, יש להגדיר

routing_end_next=yes

מעבר בסיום בשלוחה ברירת מחדל כאשר הלקוח מסיים בשלוחה הוא חוזר שלוחה אחת אחורה, אם רוצים שילך לשלוחה אחרת ניתן להגדיר

routing_end_goto=/8

כאן מוגדר שילך לשלוחה 8 שתחת השלוחה הראשית.

או לחילופין ניתן להגדיר שינתק את השיחה

routing_end_goto=hangup


דוחות בכל שיחה שתישלח למייל יהיה גם קובץ הדוח, בשם LogRouting.ini. ברירת מחדל לתרגום המילים בדוח

LogRouting=דו"ח שיחות יוצאות
Folder=שלוחה
DID=מערכת
IdType=סוג זיהוי
teudat_zehut=תעודת זהות
digits=הקשת ספרות
list=רשימה
phone=טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים
EnterId=מספר זיהוי
ValName=שם
Phone=טלפון
Date=תאריך
Time=שעה
HebrewDate=תאריך עברי
Module=סוג שלוחה
Routing=מספרים לחיוג
YourID=זיהוי יוצא
DialStatus=מצב השיחה
CONGESTION=שגיאה
NOANSWER=אין תשובה
BUSY=עסוק
ANSWER=נענה
CANCEL=ביטול
DialTime=אורך כלל השיחה
AnswerTime=זמן שיחה
AnswerNumber=מספר שנענה

ניתן לשנות למילים שלכם. כמו"כ ניתן להסיר עמודות ע"י ההגדרה

Date=_hidden

כאן בדוגמה העמודה Date לא תופיע